Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Tsjek oer minsk en bist

Dizze Tsjek giet oer bisten en hoe't we se fersoargje moatte. Bysûnder yn dizze ôflevering is it ferhaal fan Gerrit.  

Alle útstjoerings fan Tsjek