Tsjil International - Wylde bisten dy ’t oanfalle

Wy geane derfan út datst noch nea te meitsjen hân hast mei oanfallen fan gefaarlike wylde bisten. Dat betsjut allinnich net dat dy wylde bisten net bestean. Sierd nimt ús mei nei Súd Afrika. Hjir siket er haaien.

Alle útstjoerings fan Tsjil International