Dyn ljocht

DYN LJOCHT
Ha jimme yn jannewaris ek wolris lêst fan in winterdipke? Dan komt de nijsteTsjil Tsjekt op it goede momint! Wy bringe nammentlik wat sinne yn dizze tsjustere dagen mei in ferhaal oer de ynfloed fan ljocht en waarmte op ús libben. Hoe gefoelich foar ljocht binne wy? En hoefolle kin ús liif oan as it om kjeld en waarmte giet? Sa docht Jennifer in pinguin-eksperimint, besiket Willem in nijjiersdûk en is Raynaud fansels it sintsje yn hús! Dus begjin it jier goed en doch mei oan Tsjil Tsjekt!

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Hoe bliuwsto waarm?

Log yn foar mear ynformaasje.