SJONG JUNIOR 2024

SjONG junior (earder Sjongfestival foar Bern) is in twajierliks Frysk sjongfestival foar basisskoallen. En dat net allinne… It is ien grut muzikaal avontuer foar groep (6,) 7 en/of 8! By elts nije Sjong Junior meitsje wy oanfoljend lesmateriaal foar yn 'e klasse! Te finen op:

https://www.sjong.frl/sjong-junior/lesmateriaal/

Alle útstjoerings fan SJONG JUNIOR 2024