Dyn nacht

DYN NACHT
Sjochsto ek wolris stjerren? En dan bedoele wy fansels net datst dyn favorite artiest tsjin it liif rinst, mar it echte wurk yn de romte? By Tsjil Tsjekt sjogge wy wat te min stjerren en dêrom gean wy ris op in nachtlik aventoer. Raynaud ried him fansels goed ta en sil syn blik op de stjerrehimel boppe ús rjochtsje. Fierder komme wy telâne yn in echt Dark Sky Parc en giet Willem de striid oan mei ljochtfersmoarging. En fan wa is de moanne eins?

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Planeet ierde

Log yn foar mear ynformaasje.