Dyn speurnoas

DYN SPEURNOAS
Yn de nije Tsjil Tsjekt oer DYN SPEURNOAS nimme wy in dûk yn de skiednis fan Fryslân. Raynaud hat nammentlik lest fan goudkoarts en wol oan de slach as archeolooch.Want wat leit der allegear oan skatten yn de Fryske grûn?Miskien wol ieuwenâlde pompies?!

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Op 'e strún

Log yn foar mear ynformaasje.