Oanmelde foar Tsjil Tsjekt

Moai dat jim mei de klasse meidwaan wolle oan Tsjil Tsjekt. Hjirfoar hasto in ynlochkoade nedich foar de digitale omjouwing. Dy koade kinsto oanfreegje troch ûndersteande formulier yn te foljen. Do ûntfangst fan ús in unike koade om oan de slach te gean.

Brûk dizze ynlochkoade eltse kear as jim mei Tsjil Tsjekt oan de slach gean. Sa telle de punten fan alle ôfleveringen en challenges by in oar op yn de totaalskoare.

Om dit oan te freegjen hawwe wy de folgjende gegevens nedich.

Troch in steuring op ús webside komt der by de oanfraach foar Tsjil Tsjekt in foutmelding. Mail nei Tsjil@omropfryslan.nl. Dan regelje wy de ynloch op in oare wize. Eksuses foar it ûngemak.