Tema 2 Dyn Ferhaal

 

DYN FERHAAL
Yn Tsjil Tsjekt #2 oer 'dyn ferhaal' ûndersykje wy wêrom ferhalen sa belangryk foar ús binne en besykje wy om mei syn allen in nije Fryske hit op nr 1 te krijen. Want dat is in goed ferhaal! 

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Op 'e planken 

De nijste Tsjallenge is om safolle mooglik stimmen te sammeljen fia de ûndersteande QR koade. Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.