Tema 5 Dyn Hûs

DYN HÛS
Tsjil Tsjekt #5 giet oer dyn hûs! Yn dizze Tsjil Tsjekt jout Raynaud in rûnlieding yn syn hyper-de-pieper moderne hûs, dûke wy yn de skiednis fan de Fryske terpen en daagje wy jimme út om in eigen terpwenning te bouwen! 

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Wêr wennesto?

Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.