Tema 6 Dyn Iten

DYN ITEN
Tsjil Tsjekt #6 giet oer dyn iten! Wat ite wy allegear en wêr komt ús iten eins wei? Lytse spolier: net allinnich út Fryslân! Mar soe dat wol kinne? Om dêr efter te kommen geane wy de keuken yn mei lokale yngrediënten & ynternasjonale wizen fan iten reemeitsje en moatte wy it lân yn op syk nei it belangryskte bistje dat ûnder ús yn de grûn libbet.

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Ferwûnderje dy

Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.