Tema 7 Dyn Wetterwille

DYN WETTERWILLE
De lêste Tsjil Tsjekt fan dit skoaljier giet oer dyn wetterwille! Want mei de simmerfakânsje foar de doar feroaret Fryslân fansels yn ien grutte beach-party en dus nimme wy mei jimme graach in ferfrissende dûk yn 'e wrâld fan wetter!

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Wat is it hjir moai!

Log yn foar mear ynformaasje en it uploaden fan jim einresultaat.