Tema 8 Dyn Powerrr!

DYN POWER!!!
De earste Tsjil Tsjekt fan dit skoaljier giet oer dyn powerrr! Yn dizze les dûke wy nammentlik yn 'e wrâld fan de minsklike enerzjy. Dus dyn eigen enerzjy om fan alles te ûndernimmen en dy 'tst oaren jaan kinst of miskien sels fan oaren krijst. Wêr krijsto enerzjy fan?

Download de hantlieding foar learkrêften!

Tsjil Magazine: Wêr krijsto enerzjy fan?

Log yn foar mear ynformaasje.