Belvedêre

Tamara Schoppert lit jimme sjen hoe bysûnder oft Fryslân derút sjocht. Se begjint har reis alle kearen op de Belvedêre, de útsichttoer fan Oranjewâld, dy't 18 meter heech is.
Alle útstjoerings fan Belvedêre