Bosk

Hoe fier giesto om ien te helpen? In oar besykje te helpen en dêrmei sels yn ‘e knipe komme. Tiides de skoallefakânsje komt de fyftjinjierrige Justus yn de bosk fan syn omke in ferwyldere man tsjin en besiket him te helpen. Mar syn goede bedoelingen rinne út op in fûle striid.

Alle útstjoerings fan Bosk