DubDrama

He Tiktokker út Fryslân! Dochsto krekt as Jesse en Christine mei oan it dub-drama fan Tsjil? Ast mei dochst dan makkesto kâns om tegearre mei Jesse of Christien yn ien fan de dub-drama ôfleverings fan Tsjil te kommen. En wa wol no net mei in beroemde TikTokker yn deselde fideo? Dus pak dyn tillefoan en dub it drama en ferjit net Tsjil te taggen én de goede hashtag te brûken. Dy hashtag fynst yn it filmke. Alle wiken komt op hijrre op de site in nije ôflevering online mei Jesse en Christien en alle oare TikTokkers út Fryslân.

Alle útstjoerings fan DubDrama