Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

#181 Eat ûnder de lea?

Sake is by Iwan te boartsjen en ik bin krekt trije dagen siik west. Hiel ferfelend fansels mar ik ha it idee dat ik wer wat opknap en dat komt om ’t ik in grutte oantriid ta opromje haw. :-) 

Alle útstjoerings fan Tjits Floch