#393 Dat se noch libje!!

De geiten ha drok west mei de stroom yn ’e teatertún. Dat wol sizze dat se de boel stikken makke ha. Gelokkich kamen wy der efter want dit hie hiel oars ôfrinne kinnen.

Alle útstjoerings fan Tjits Floch