#442 Triljende hannen…

Ik krij safolle fragen op sosjale media. En hjoed beäntwurdzje ik de belangryksten.

Alle útstjoerings fan Tjits Floch