Boskwyfke - De hazze

Fannacht is der snie fallen. It hiele lân is wyt. Henky hazze hat honger. By de boerepleats freget er oan in pear knyntsjes: "Is hjir ek iten te finen?" Yn 'e skuorre bewarret de boer de biks. Henky hipt hoeden de skuorre yn. Wat is it hjir tsjuster...

Alle útstjoerings fan Boskwyfke