Boskwyfke - De spjocht

Der komt in kleurige fûgel oan fleanen. It is in spjocht. Wat soe er fan doel wêze? Hy sjocht wakker om him hinne. In lyts fûgeltsje reaget er oan 'e kant. Spjocht moat de beammen kontrolearje...

Alle útstjoerings fan Boskwyfke