CBS de Bonkelder makket "Frjemde Tiid" // Sjongfestival 2021

Check it nije muzikale programma ‘Sjongfestival’ fan Tsjil en stjoer dyn lûd nei us op! Eltse wike wint de leukste ynstjoering in priis!

Alle útstjoerings fan Sjongfestival 2021