#DD16

It Dub-Drama fan Tsjil is ien grut ferhaal op TikTok. En do spillest de haadrol tegearre mei oare en bekinde Tiktokkers. Wat moast dwaan? Folgje Tsjil op TikTok en op YouTube. Kies ien fan de rollen, dub de scênes en post se op TikTok mei de goede hashtag. Alle wiken meitsje wy fan alle dielnimmers in knettergekke edit.

Alle útstjoerings fan DubDrama audio