De flier is fan jim - diel 3

Dosint Gooitzen Eenling fan de oplieding Sosjaal Kultureel Wurk en Teater fan ROC Friese Poort yn Ljouwert hat ûnderwerpen foar de learlingen betocht dy't se spylje moatte. Se kinne harren der net op tariede, mar moatte dus ymprovisearje. En dat smyt fansels humoristyske televyzje op.Diel 3 fan de seisdielige searje. It tema is gesach: heit en mem, dosinten, plysje.
Alle útstjoerings fan De flier is fan jim