De Koers - 2- Skjin spul

Om syn belangrykste wedstriid winne te kinnen set Sieger alles op alles. Hy traint him suf, mar is dat genôch? Syn trainer hat in idee: in pil dêr'tst sterker fan wurdst. Gefaarlik? Nee hear, skjin spul. Seit de trainer

Alle útstjoerings fan De Koers