De Tsjilste Podcast - Wy prate mei ai!

Dit is de twadde ôflevering fan de Tsjilste Podcast. Yn dizze podcast sille wy ûnder oare yn petear mei AI oftewol artificial intelligence. Hoe sjocht de takomst mei AI der út?

 
Alle útstjoerings fan De Tsjilste Podcast