De winner fan it sjongfestival 2021 is...

Raynaud makket de winner fan it Sjongfestival 2021 bekend! Wa wurdt de winner? Eins binne it fansels allegearre winners.

Alle útstjoerings fan Sjongfestival 2021