Dit woe ik al sa lang dwaan!

Ik bin werom yn Ljouwert. Der binne in hiel soad dingen dêr 't ik  nocht oan hie, mar dy 't ik net dwaan koe op Kurasao. No 't ik wer werom bin, sil ik se allegearre dwaan. En ik nim jim mei!

Alle útstjoerings fan Gaiske