Doch! it sa - In diskusje fiere

Knallende rûzje, dat wolst fansels net. Hoe hellest dyn gelyk? In goeie diskusje hâlde: Doch! it sa.

Alle útstjoerings fan Doch! it sa