Fratsen It snertkonsert

Fratsen: Snertkonsert. Pier en Marike sille optrede op de feestjûn fan skoalle. Se sille meidwaan oan in toanielstikje. Heit en mem komme te sjen. De bern binne wol wat senuweftich fansels. Lokkich hat mem maklik iten makke. Snert!

Alle útstjoerings fan Fratsen