Fratsen In nije oppas.

Fratsen: In nije oppas. Marike is in bytsje lilk. Har mem moat fuort en hat in oare oppas frege. In man!!! En se wit net iens wa't it is! Dêr hat se gjin sin oan, en dêrom betinkt se mei Pier in plan.

Alle útstjoerings fan Fratsen