Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Ik beoardiel fremd iten dat jimme my stjoerd haw!

Jimme hawwe my frjemd iten stjoerd en ik ha sels ek noch wat fûn. Hjoed sil ik dat allegearre priuwe en beoardiele!

Alle útstjoerings fan Gaiske