I.K. Wyn en Wetter diel 4 (seizoen 2)

Wat wol Jeroen mei Jildou? Leafde diele ofsa, mar Jildou hat dêr in oar idee by as hy. Dat krijt se gau yn de gaten as se mei Michael te farren sil. Rutger krijt stadichoan better yn de gaten wat der allegear oan de hân is, mar hy sil mei bewizen komme moatte foardat oaren him leauwe sille. Dat falt net ta. Foaral Lieke hat net folle nocht om him noch te helpen. Oant it momint dat it allegear út de hân driget te rinnen.
Alle útstjoerings fan I.K.