Kening en Kening

Der wie ris in Keninginne dy’t eins wol mei pensioen woe. Mar de prins, dy’t har opfolgje moast,  wie noch net trouwd! Dus gie se op syk nei in geskikte prinses foar har soan. Mar dat pakt wat oars út dan as se ferwachte hie!

Alle útstjoerings fan Ut it Printeboek