Kening Hert & Harry Hazze, Presys troch de helte

De kening en Harry ha beide in knorrende mage.

Mar Harry hat allinich mar in stokbôle om te iten.

De kening sil him pakke, mar dat wol Harry net want oars hat hy ommers neat.

Dan betinkt er dat se de stokbôle better troch de midden snije kinne.

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze