Kening Hert & Harry Hazze, Wat is in ferrassing

Harry freget, ‘Kening, sille mekoar ferrasse?’ Mar de Kening hat it te drok mei oare dingen. Dan betinkt Harry in hiel tûk plan om himsels te ferrassen, mar dat pakt wat oars út, as der ferwachte hie. Is dat dan ek in ferrassing?

Alle útstjoerings fan Kening Hert & Harry Hazze