Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

LinKk 4 Bisten & Natuer 2008-2009

Yn dizze ôflevering giet it ris om bisten dêr’t we net altyd op sitte te wachtsjenOp it pension sit in kjifkrobbe, op it honk binne muzen en op skoalle binne luzen.As de LinKkers de earste mûs fange neame se ‘m Madelief. Henk hâldt syn sprekbeurt dan ek mar oer muzen. Mar ien mûs komt nea allinne. En luzen ek net. Wer komme dy luzen wei ? Rektor De Boer tinkt dat wol te witten, by Elske tinkt hy, soe dat wier weze ? En Pier, Oene en Jaap sille op jacht om sels in ein te sjitten, de LinKkers filmje it as bewiis. Se komme yndie mei in sketten ein thus, mar wa hat ‘m no sketten ?
Alle útstjoerings fan Linkk