Oflevering 11 It spannende fan polityk en it spannende fan in museum

Fan republyk nei ienheidssteat.

Joast Hiddes Halbertsma.

Alle útstjoerings fan 11&30