Oflevering 12 It grutte bedroch en de grutte revolúsje

Op basis fan 'e Fryske kanon makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De programma’s binne bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske kanon.Dizze ôflevering: finster 23 - It grutte bedroch. en finster  24 - de De grutte revolúsje.

Alle útstjoerings fan 11&30