Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Oflevering 19 De groei fan it toerisme en de groei fan de greiden

Op basis fan 'e Fryske kanon makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De programma’s binne bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske kanon.Dizze ôflevering: byldbank 37 - toerisme op it waad en finster 38 - de ruilferkaveling.

Alle útstjoerings fan 11&30