Oflevering 4 De Fryske frijheid en de wize wetten

Op basis fan 'e Fryske kanon makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De programma’s binne bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske kanon.Dizze ôflevering: byldbank 7 -  De Fryske frijheid -  8 De wize wetten.

Alle útstjoerings fan 11&30