Oflevering 6 De bêste bestjoerder en de lestige lieder

Op basis fan 'e Fryske kanon makket Omrop Fryslân skoaltelevyzje in searje televyzjeprogramma’s oer de iere skiednis fan ús provinsje. De programma’s binne bedoeld foar de earste klassen fan it fuortset ûnderwiis. Presintator Freark Smink liedt de sjogger troch de 41 finsters fan ‘e Fryske kanon.Dizze ôflevering: byldbank 11 - De bêste bestjoerder en finster 12 - De lestige lieder.

Alle útstjoerings fan 11&30