Oflevering 7 It súkses fan it wetter en it súkses fan de boer

Wetter.   Swiet en sâlt, freon en fijân.

De kalkulearjende boer.

Alle útstjoerings fan 11&30