Oflevering 8 De status fan de studint en de skrik fan de skriuwer

De universiteit fan Frjentsjer.

Gysbert Japix.

Alle útstjoerings fan 11&30