Opwaarmje as in pinguin!

Ik sit yn in kuolsel en besykje my waarm te hâlden sa 't de keizer pinguins dat dogge. Hjirfoar geane wy mei in hiel soad minsken ticht opinoar stean om inoars waarmte te dielen. Hoe fluch kin ik mysels opwaarmje?

Alle útstjoerings fan Pleinpraat