Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Pleinpraat #34 Ik help Oekraïne!

De oarloch yn Oekraïne hâldt my bot dwaande. Ik sjoch safolle filmkes op TikTok en YouTube en fiel my faaks machteleas. Wat kin ik dwaan? Elise Nammensma hat dêr mei har pake en beppe wat op betocht. Sy sammelen yn de earste wike fan ’e oarloch in soad guod yn foar flechtlingen. Sels ha ik in tas mei klean en noch wat oar guod by Elise del brocht. En ik ha de bern fan de PCBS de Skeakel frege wat sy oer de oarloch witte. It is dus in serieus ferhaal dizze wike. Joust dizze fideo ek in like? Ferjit ek net op de abonnearknop te drukken. OK DOEI.

Alle útstjoerings fan Pleinpraat