Pleinpraat #42 Rappe mei de wrâlds earste fryske strjittaal!

"Ey jo niffo. Waar heb jij die patta's vandaan bruur?" Dit is dus nederlânske strjittaal. Wierskynlik kenne jim it wol. Allinnich wat is no echt fryske strjittaal? Dat bestie noch net! Oant no ta. Want yn dizze fideo sille wy it net allinnich betinke.... Wy sille der in rap mei meitsje!

Alle útstjoerings fan Pleinpraat