Pleinpraat #49 Wy betochten ús eigen sport!

Hasto dy wolris ôffrege hoe 't in nije sport betocht wurdt? Wy wol! Sjoch mar, wy binne de útdaging oangiene en haw in hiel nije sport ûntwikkele. Soesto dyn eigen sport betinke kinne? Lit it witte yn 'e komments!

Alle útstjoerings fan Pleinpraat