Pleinpraat #59 Ik wurd in seemearmin!

Hjoed mei ik in seemearmin wurde. Dat is dochs in famkesdream? Lekker frij wêze en swimme troch de see. Mar hoe wurde je dat? Dêr sil ik hjoed les yn krije!

Alle útstjoerings fan Pleinpraat