Pykje Fjouwer

Trije aaien yn it skriezenêst binne al út. Mar it pykje yn it fjirde aai kin de dop net stikken krije. Dêrom wurdt Pykje Fjouwer achterlitten troch syn famylje. Hoe moat er him no rêde?

Alle útstjoerings fan Ut it Printeboek