Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Sirkus Kekke 07 - Siik

7. Siik - Sirkus Kekke is wer yn in doarp delstrutsen. De bisten hawwe in lange reis hân en ite earst marris lekker fan it gers en de blommen dêr’t se de tinte opset hawwe. De blommen binne trouwens wol apart: blau einekroas, oranje hynsteblommen en giele koweblomkes. By it oefenjen nei it iten wurdt de ien’ nei de oare siik. Boer hellet de bistedokter derby. Dy ûndersiket de bisten mar kin earst neat fine. Hy nimt wat brokjes, gers en blommen mei om dat thús te ûndersykjen. De oare deis komt er mei de útslach....
Alle útstjoerings fan Sirkus Kekke